infoviz.cz

Průtok

Kategorie
voda, vzdělávací
Klíčová slova
řeka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
6. 5. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 838×    25×  Transkript infografiky

Průtok obecně označuje určitý objem kapaliny nebo plynu, který proteče konkrétním místem za jednotku času. V kontextu vodních toků se jedná o objem vody, který proteče konkrétním profilem za jednotku času. Obecně tento parametr závisí na rychlosti proudění a na ploše průřezu toku.

N-letý průtok

Jako N-letý (maximální) průtok lze označit takový průtok, který je dosažen nebo překročen v průměru jednou za N let. N-leté průtoky se stanovují na základě pozorovaných kulminačních průtoků z časových řad vodoměrných stanic ve vztahu k jejich pravděpodobnosti odpovídající zvoleným dobám opakování. Dle ČSN 75 1400 se určují pro doby opakování N = 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let. N-leté průtoky se nejčastěji používají jako základní hydrologické údaje například při navrhování protipovodňových opatření, vodních nádrží, dimenzování mostů či propustků, atd.

.

N-leté průtoky se označují písmenem Q s dolním indexem, který označuje dobu opakování (N), dohromady tedy QN. Velmi často se používá například Q100, tedy 100letý průtok, označující, jaké maximální hodnoty v průměru dosáhne průtok daného toku jednou za sto let.

Z N-letých průtoků lze sestrojit graf, tzv. čáru opakování. Kde na ose X je vyznačena doba opakování a na ose Y N-letý průtok.

M-denní průtok

Jako M-denní průtok se označuje hodnota průtoku (v m3.s-1 nebo v l.s-1), která je dosažena nebo překročena v průměru M dní v roce. Dle ČSN 75 1400 jsou tyto průtoky udávány pro vybrané hodnoty průměrné doby dosažení nebo překročení M = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 355 a 364 dnů. Řada M-denních průtoků se určuje z křivky překročení průměrných denních průtoků ve vodoměrných stanicích za dané referenční období. M-denní průtoky se nejčastěji používají jako standardní hydrologické údaje například při navrhování ČOV, pro účely povolení k nakládání s vodami nebo ke stanovení manipulačního řádu u navrhování vodních nádrží, jezů či dalších vodohospodářských objektů, atd.

Hlavní součástí údajů o M-denních průtocích je dlouhodobý průměrný průtok Qa, který je vyhodnocen jako aritmetický průměr všech průměrných denních průtoků za dané referenční období. Charakterizuje úroveň střední hodnoty (normálu) hydrologického režimu daného vodního toku.

Hodnoty M-denních průtoků se označují zkratkou QXd, kde X představuje počet dní po kterých je daný průtok dosažen nebo překročen. Například hodnota Q330d reprezentuje hodnotu průtoku, který je dosažen nebo překročen 330 dní v roce.

Z hodnot M-denních průtoků lze zkonstruovat tzv. křivku překročení M-denních průtoků, kde na ose je vynesena hodnota dne v roce (0 až 365) a na ose Y příslušná hodnota M-denního průtoku pro den v roce na ose X.Doba opakování představuje pouze dlouhodobý průměr, tedy udává určitou pravděpodobnost výskytu. Nelze vyloučit, že například bude dosaženo Q100 ve dvou po sobě jdoucích letech.