infoviz.cz

Oxid siřičitý (SO2)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
SO2, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
10. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020. Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ 2021. ISBN 978-80-7653-024-9.
 374×    18×  Transkript infografiky

Co to je?

Oxid siřičitý je bezbarvý a velmi reaktivní plyn. Má dráždivé účinky a další nežádoucí účinky na lidské zdraví i ekosystémy.

Jedná se o znečišťující látku, jejíž koncentrace jsou na našem území plošně monitorovány vůbec nejdéle. V současnosti jsou koncentrace SO2 v ovzduší v ČR velmi nízké díky velmi výraznému poklesu zejména v druhé polovině 90. let 20. století díky nové legislativě.

Co je zdrojem emisí?

Zdroje oxidu siřičitého jsou jak antropogenní (způsobené člověkem), tak přirozené.

Hlavním antropogenním zdrojem SO2 je spalování fosilních paliv, která obsahují síru – ze sektorů má tedy největší zastoupení veřejná energetika a výroba tepla a lokální vytápění domácností. Zdrojem je například také chemický průmysl nebo průmyslová výroba kyseliny siřičité.

Přirozeně se do atmosféry dostává velké množství SO2 při sopečných výbuších, ale například také při lesních požárech.

Imisní limity

Imisní limit pro ochranu zdraví

  • průměrná hodinová koncentrace
    350 µg.m-3 - maximálně 24× za rok
  • průměrná 24h koncentrace
    125 µg.m-3 - maximálně 3× za rok
Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace
  • rok a zimní období (říjen-březen)
    20 µg.m-3

Jaké jsou koncentrace v České republice?

Koncentrace SO2 jsou v České republice dlouhodobě výrazně podlimitní. Pouze na 0,02 % území byla 4. nejvyšší průměrná 24h koncentrace SO2 v intervalu 50,1 až 75,0 µg∙m-3. Na zbytku území byla méně či více do 50 µg∙m-3, imisní limit je 125 µg∙m–3.

V rámci České republiky jsou koncentrace nejvyšší (avšak stále nízké) v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V posledních letech byly koncentrace SO2 zvýšené na některých stanicích v Moravskoslezském kraji z důvodu likvidace kalů z minulé doby.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí v České republice

Vysoké koncentrace oxidu siřičitého byly velmi významným problémem zejména v 70. a 80. letech minulého století. Zatímco v polovině 80. let byly roční průměrné koncentrace této látky i vyšší než 100 µg∙m–3, v současnosti se pohybují většinou kolem 5 µg∙m–3.

Pro SO2 máme k dispozici nejdelší časové řady měření na stanicích monitoringu kvality ovzduší. Ke konci 90. let koncentrace SO2 v ovzduší prudce klesaly díky nové legislativě, která velmi výrazně omezila emise SO2 z tepelných elektráren a průmyslových podniků.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí SO2 v České republice je velmi dobrým příkladem dlouhodobého zlepšování kvality ovzduší na našem území.

Vliv na zdraví

Expozice zvýšeným koncentracím SO2 vede k dráždění sliznic dýchacích cest a obecně negativně ovlivňuje funkci dýchací soustavy, zejména například u astmatiků.

Dlouhodobější expozice zvýšeným koncentracím SO2 má prokazatelně nežádoucí dopad na dýchací a kardiovaskulární systém, například v podobě poškození plic či vzniku chronické bronchitidy.

Oxid siřičitý se podílí na vzniku kyselých dešťů, které představují riziko pro ekosystémy – například pro lesy a ryby.