infoviz.cz

Benzo[a]pyren (BaP)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
benzo[a]pyren
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
13. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020. Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ 2021. ISBN 978-80-7653-024-9.
 1182×    52×  Transkript infografiky

Co to je?

Benzo[a]pyren je zástupce tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU nebo angl. PAH). Jsou to organické látky sestávající pouze z atomů uhlíku a vodíku.

Patří sem celá řada látek, které se nevyskytují jen v ovzduší, ale také ve vodě a půdě.

BaP je zástupcem PAH, který má stanovený imisní limit pro ochranu zdraví. Monitorují se však i koncentrace dalších PAH a například poměry mezi koncentracemi různých PAH (tzv. diagnostické poměry) mohou pomoci při identifikaci možného zdroje znečištění.

Řada PAH má toxické, mutagenní a/nebo karcinogenní vlastnosti.

Co je zdrojem emisí?

PAH vznikají zejména během nedokonalého spalování. Zdrojem emisí BaP je v České republice téměř výhradně sektor Domácností, konkrétně pak především vytápění ve starých typech kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo).

Ostatní zdroje jsou z celkového pohledu relativně nevýznamné, patří sem například spalování rostlinného materiálu, ale také některé průmyslové objekty, např. koksovny, které mohou mít výraznější vliv ve svém blízkém okolí. Dále je BaP obsažen také v cigaretovém kouři.

PAH vznikají také přirozeně, například během lesních požárů nebo během sopečných erupcí.

Imisní limity

Imisní limit pro ochranu zdraví

  • průměrná roční koncentrace
    1 ng.m-3

Jaké jsou koncentrace v České republice?

BaP se dá považovat za v současnosti nejproblematičtější znečišťující látku v České republice. Koncentrace BaP na řadě míst překračují hodnotu imisního limitu, a to někdy i několikanásobně.

Nejhorší je v tomto směru situace v severovýchodní části našeho území, a to částečně také kvůli dálkovému transportu znečištění z Polska, kde je na řadě míst situace ještě horší. BaP se může navázaný na částice šířit na velké vzdálenosti.

Vzhledem k tomu, že je téměř výhradním zdrojem lokální vytápění, jsou koncentrace BaP v letních měsících téměř nulové.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí v České republice

Koncentrace BaP v České republice dlouhodobě klesají, přesto na místech s nejvyšší koncentrací byl i v roce 2020, kdy byly koncentrace historicky nejnižší, imisní limit překročen téměř sedminásobně (Ostrava-Radvanice).

Koncentrace BaP velmi úzce korelují s teplotami v zimě (čím nižší, tím vyšší intenzita vytápění a vyšší emise BaP) a délkou topné sezóny (čím delší, tím více emisí BaP).

Ke zlepšení situace je potřeba zejména snížit podíl vytápění na tuhá paliva ve starých kotlech, a to ideálně přechodem na jiný zdroj tepla (elektřina, tepelné čerpadlo, plynový kotel apod.) nebo alespoň výměna za nový automatický kotel na tuhá paliva. K tomu pomáhají například tzv. kotlíkové dotace.

Vliv na zdraví

BaP je vysoce karcinogenní a mutagenní a má mj. negativní účinky na nervový a imunitní systém. Expozice BaP limituje tvorbu makrofágů – buněk, které jsou v těle zodpovědné za pohlcování cizorodých částic (bakterií, virů, odumřelých buněk apod.).

BaP (a jeho metabolity v těle), jako vysoce karcinogenní látka, může přispívat ke vzniku nádorů. Metabolity BaP se totiž mohou vázat a reagovat s DNA a vést tak k tvorbě mutací.

PAH obecně jsou látky biochemicky rezistentní a díky své dobré rozpustnosti v tucích jsou v těle přenášeny.