infoviz.cz

Zdroje znečišťování ovzduší - souhrn

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
zdroje znečišťování
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 8. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 720×    24×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Zdroje znečišťování - částice PM10
2023-10-22

Část 2: Zdroje znečišťování - částice PM2,5
2023-10-22

Část 3: Zdroje znečišťování - oxidy dusíku
2023-10-22

Část 4: Zdroje znečišťování - benz[a]pyren
2023-10-22

Část 5: Zdroje znečišťování - oxidy síry
2023-10-22

Část 6: Zdroje znečišťování - oxid uhelnatý
2023-10-22

  Transkript infografiky

Podíl nejvýznamnějších kategorií zdrojů emisí jednotlivých znečišťujících látek v České republice v roce 2020.

Sloupcové grafy výše ukazují souhrnně hlavní kategorie zdrojů znečišťování ovzduší v České republice pro různé znečišťující látky, které mají v zákoně o ochraně ovzduší definován imisní limit.

Celkově nejvýznamnějším zdrojem znečišťování je kategorie Domácnosti, kde je nejvíce problematické vytápění ve starých kotlech na pevná paliva. Tato kategorie zdrojů je nejvýznamnější zejména u látek, u kterých je v České republice na některých místech překračován příslušný imisní limit (zejména benzo[a]pyren a částice PM2,5).

V grafech výše není uveden přízemní ozon, který nemá významný zdroj a vzniká až v atmosféře reakcemi jiných chemických látek.