infoviz.cz

Podíl domácností na znečišťování ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, benzo[a]pyren, emise, lokální vytápění
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
21. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
Související infografiky
 443×    17×  Transkript infografiky

Lokální vytápění domácností představuje v současné době hlavní problém znečišťování ovzduší v České republice. Podíl kategorie zdrojů Domácnosti: vytápění, ohřev vody, vaření je v celkovém pohledu nejvýraznější. Navíc je tento podíl vysoký zejména u těch znečišťujících látek, jejichž imisní limit je v České republice v dnešní době nejčastěji překračován – polycyklického aromatického uhlovodíku benzo[a]pyrenu a suspendovaných (prachových) částic PM2,5.

Graf vpravo ukazuje podíl domácností na celkových emisích dané znečišťující látky v České republice v roce 2020. Sloupce, které jsou výraznější, značí, že se jedná o kategorii s nejvyšším podílem.

V případě benzo[a]pyrenu, prokazatelného karcinogenu a mutagenu, je lokální vytápění téměř výhradním zdrojem. Tato látka je navíc s ohledem na překračování imisních limitů nejproblematičtější a v některých oblastech České republiky je příslušný limit překračován pravidelně a i několikanásobně.

Vysoký podíl mají domácnosti i na znečištění částicemi PM2,5 – frakcí menších částic, které jsou zároveň potenciálně nebezpečnější než částice větší.

Je také dobré zmínit, že emise z lokálního vytápění vznikají téměř výhradně v několika měsících topné sezóny roku.