infoviz.cz

Případová studie: Znečištění z odpalování pyrotechniky, částice PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, ohňostroje
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
27. 12. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 566×    33×  Transkript infografiky

Novoroční odpalování zábavní pyrotechniky může velmi významně zhoršovat kvalitu ovzduší. Výrazně se zvyšují například koncentrace částic PM.

Nejvyšší nárůsty koncentrací znečišťujících látek bývají pozorovány v hustě obydlených oblastech – tedy zejména ve městech. V rámci měst pak bývá situace nejhorší v místech hromadného odpalu, obzvláště, pokud se navíc jedná o špatně provětrávaná místa s ohledem na hustou zástavbu, tedy například na náměstích, sídlištích apod.

Jako příklad byla vybrána pozaďová městská stanice imisního monitoringu Brno-Dětská nemocnice. Ta se nachází přibližně jeden kilometr od centra Brna.

Hodnocena jsou data z let 2014/15 až 2021/22 (stanice je v provozu od roku 2014). Z přelomu let 2015/16 nejsou dostupná data, proto je hodnoceno celkem 7 období, vždy 48 h od 31. 12. do 1. 1.

Graf vlevo ukazuje průměrné hodinové koncentrace částic PM10 na stanici Brno-Dětská nemocnice, graf vpravo pak ukazuje rozdíl koncentrace částic PM10 oproti předchozí hodině. U všech grafů byla sjednocena škála osy Y pro možnost srovnání hodnot.

V grafu vlevo je vyznačena nejvyšší naměřená průměrná hodinová koncentrace částic PM10 v daném 48h období. Pokud je tato hodnota podbarvena barevně znamená to, že byla tato hodnota vůbec nejvyšší naměřenou hodinovou koncentrací PM10 v celém právě začínajícím roce (v roce 2022 k 20. 12.).

Imisní limit pro částice PM10 je stanoven pro roční a 24h koncentraci. 24h imisní limit PM10 pro ochranu zdraví má hodnotu 50 µg∙m–3. Pokud byla překročena hodnota tohoto imisního limitu, je průměrná 24h koncentrace vpravo od data (31. 12. nebo 1. 1.) podbarvena vínově, v opačném případě zeleně.

Jak je patrné z dat, koncentrace částic PM10 během novoročních oslav v některé roky stoupají k hodnotám až téměř 300 µg∙m–3. Takto vysoké hodinové koncentrace nejsou obvyklé – svědčí o tom i fakt, že se často jedná o nejvyšší hodinovou koncentraci v celém následujícím roce.

Co ovlivňuje, jak vysoké hodnoty jsou pozorovány?

Kromě samotného množství odpálené pyrotechniky jsou to zejména meteorologické a rozptylové podmínky – pokud je například větrno a prší, koncentrace nebudou tak vysoké. Pokud naopak budou rychlosti větru nízké a při výskytu teplotní inverze mohou být koncentrace velmi vysoké (a to platí obecně, nejen během odpalů). Rozptylové podmínky také ovlivňují, jak rychle koncentrace po ukončení oslav klesají na běžné hodnoty.

V neposlední řadě pak absolutní hodnotu koncentrací ovlivňuje výchozí stav – tedy to, jaké byly koncentrace ještě před začátkem oslav. Například při nízkých teplotách vzduchu (vysoká intenzita vytápění) a již zmíněné teplotní inverzi, mohou být koncentrace zvýšené již před začátkem oslav, a o to více stoupnout při začátku odpalů.

Kromě množství částic je velmi důležité také jejich složení. Během odpalování pyrotechniky jsou to často částice obsahující různé kovy, které se používají např. k docílení konkrétního barevného efektu nebo se používají ve střelném prachu. Výrazně se zvyšují například koncentrace síry, draslíku, barya, stroncia, mědi nebo bismutu. V některých případech je nárůst i o několik řádů.